KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), pragniemy zapewnić Państwa o zachowaniu prywatności oraz bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, a także przekazać kilka informacji dotyczących możliwości realizowania przysługujących Państwu uprawnień wynikających z RODO.

Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację na rzecz wspierania rodzicielstwa Rodzina Blisko z siedzibą w Warszawie przy ul. Podczaszyńskiego 14/1, kod pocztowy 01-867 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Podczaszyńskiego 14/1, 01-867 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@rodzinablisko.pl

 1. WPROWADZENIE

Fundacja na rzecz wspierania rodzicielstwa Rodzina Blisko z siedzibą w Warszawie, przy ul. Podczaszyńskiego 14/1, 01-867 Warszawa (zwana dalej Fundacją lub Administratorem),  wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w niniejszej  Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Instytut, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

 1. PROCESY PRZETWARZANIA DANYCH  OSOBOWYCH w FUNDACJI

Fundacja zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 1. utrzymywaniem stałego kontaktu z Fundacją w związku z realizacją jej celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych i prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Fundacji 
 2. prowadzonymi akcjami społecznymi  (zbieraniem podpisów pod akcjami, petycjami, protestami etc.)
 3. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy kontaktowych 
 4. organizacją wydarzeń publicznych, debat, seminariów, konferencji naukowych lub prasowych  
 5. udostępnianiem publikacji, analiz, broszur, stanowisk Fundacji 
 6. wsparciem działalności Fundacji przez darczyńców 
 7. rekrutacją w systemie internetowym na wolne stanowiska pracy, staż lub praktyki w Fundacji 
 8. korzystaniem przez użytkowników ze stron internetowych Instytutu (używanie plików cookies) 
 1. KATEGORIE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ FUNDACJĘ

Fundacja zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych Instytut może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 1. dane identyfikujące, w tym: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
 2. dane kontaktowe, w tym: adres zamieszkania lub adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail;
 3. dane zbierane i przetwarzane w związku z celami statutowymi Fundacji, w tym m.in.: dane niezbędne do organizacji wydarzeń publicznych, akcji społecznych, dane o darczyńcach w związku udzielonym wsparciem na rzecz Fundacji.
 1. CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w FUNDACJI

1. Jeśli otrzymują Państwo od Instytutu zaproszenia lub informacje o realizacji celów statutowych Fundacji, w tym o organizowanych akcjach społecznych.

Dotyczy to osób, które zapisały się do listy mailingowej, osób komunikujących się z Instytutem za pośrednictwem portali społecznościowych (facebook, twitter, youtube), a także osób, których dane zostały pozyskane przez Instytut z publicznie dostępnych źródeł.

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, akcjach, protestach, petycjach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych lub prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Instytutu art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jego celami statutowymi
 
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 17 ust. 3 lit. e RODO prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora   okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

2. Jeśli wspierają Państwo akcje społeczne (protesty, petycje, kampanie) organizowane przez Fundację.

Dotyczy to osób fizycznych, które wypełniły formularze papierowe i nadesłały je na adres Fundacji  bądź osób, które wypełniły formularze na stronach internetowych prowadzonych przez Instytut w celu poparcia akcji, petycji, protestów lub kampanii organizowanych przez Fundację.

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
  informowanie osób, które udzieliły wsparcia dla danej akcji społecznej, o jej dalszym przebiegu art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z osobami udzielającymi wsparcia dla danej akcji społecznej
okres niezbędny do informowania o przebiegu akcji społecznej, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, akcjach, protestach, wydarzeniach, spotkaniach, konkursach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych i prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Fundacji. art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 17 ust. 3 lit. e RODO prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora   okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

3. Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez Fundację.

Dotyczy to osób fizycznych, które zadały pytania lub złożyły zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego  na stronach administrowanych lub współadministrowanych przez Fundację.

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
kontakt w związku z pytaniem lub zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony www
okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania lub zgłoszenie, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Instytutu, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Fundacji   art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Instytutem w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 17 ust. 3 lit. e RODO prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

4. Jeśli uczestniczą Państwo w wydarzeniach publicznych organizowanych przez Fundację.

Dotyczy osób fizycznych, które wyraziły chęć udziału w danym wydarzeniu, spotkaniu, debacie, seminarium, konferencji naukowej lub prasowej organizowanej przez Fundację np. wygłoszenia referatu lub wzięcia udział jako słuchacz w konferencji przez wypełnienie formularza na stronie internetowej informującej o danej konferencji lub wypełnienie formularza w recepcji bezpośrednio przed wydarzeniem.

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
  informowanie o organizowanym wydarzeniu, spotkaniu, debacie, seminarium, konferencji naukowej lub prasowej art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z osobami, które wyraziły chęć uczestnictwa w danym wydarzeniu publicznym
okres niezbędny do informowania o organizowanym wydarzeniu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Fundacji art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Instytutem w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 17 ust. 3 lit. e RODO prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

5. Jeśli otrzymują Państwo bezpłatne publikacje wydawane przez Fundację.

Dotyczy osób fizycznych, którym Fundacja udostępnia bezpłatne publikacje naukowe, książki, raporty, biuletyny, broszury, analizy, stanowiska wydawane przez Fundację.

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
realizacja zamówienia publikacji, w tym dostarczenie jej zamawiającemu, kontakt w związku z realizacją zamówienia art. 6 ust. 1 lit. b RODO okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Fundacji   art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)
dochodzenie roszczeń i obrona przed ewentualnymi roszczeniami , co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 17 ust. 3 lit. e RODO okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

7. Jeżeli wspierają Państwo działalność Fundacji darowiznami

Dotyczy osób fizycznych dokonujących wpłaty darowizn bezpośrednio na konto bankowe Instytutu  wskazane na stronach internetowych www.konfederacjakobiet.pl bądź za pośrednictwem i przy użyciu systemu płatności: tpay.pl lub systemu PayPal.

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
zarządzanie wpłatami od darczyńców, w tym wystawianie zaświadczeń do celów podatkowych art. 6 ust. 1 lit. b RODO okres realizacji darowizny, w tym wystawienia zaświadczenia pozwalającego na odliczenie kwoty przekazanej darowizny w rozliczeniu PIT
kontaktowanie się z darczyńcami za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej w celu odpowiedzi na ich zapytania bądź zgłoszenia, a także w celu wysłania podziękowań za wsparcie art. 6 ust. 1 lit. f RODO   okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenie darczyńcy bądź wysłanie mu podziękowań za wsparcie
prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych oraz możliwości dalszego wsparcia Fundacji   art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Instytutem w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 17 ust. 3 lit. e RODO   okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

8. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pracą, stażem lub praktyką w Fundacji.

Dotyczy kandydatów do pracy, na staż lub praktyki w Fundacji. 

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
ocena kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy, stażu lub praktyki na określonym stanowisku,
która jest konieczna do wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia lub nawiązania współpracy z  Fundację  
art. 221 § 1 kodeksu pracy
w zakresie przetwarzanie danych osobowych kandydata  niezbędnych do zawarcia umowy o pracę
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV lub innych dokumentach aplikacyjnych, jeżeli kandydat przekazuje dane inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia  (np. wizerunek w CV, zainteresowania bądź kandydat zgłasza chęć udziału w przyszłych rekrutacjach)   art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w odniesieniu do umów cywilnoprawnych   art. 6 ust. 1 lit. f RODO
w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych  
do momentu podjęcia decyzji w przedmiocie zawarcia umowy
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanych z rekrutacją, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 17 ust. 3 lit. e RODO okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu

9. Jeżeli korzystają Państwo ze stron internetowych Fundacji.

Dla Państwa wygody witryny internetowe prowadzone przez Fundację używają plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników (takich jak zapamiętania preferowanego języka lub rozmiaru czcionki), a także w celach statystycznych.  Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze lub innym urządzeniu w podanych wyżej celach. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez ustawienia swojej przeglądarki.  Należy jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania z tej witryny.

Witryna korzysta niekiedy z usług internetowych osób trzecich do wyświetlania określonych treści, na przykład obrazów lub filmów wideo. Instytut nie jest w stanie uniemożliwić tym stronom czy domenom zbierania informacji dotyczących sposobu korzystania z umieszczonych tam treści przez naszych użytkowników. Aby zapoznać się ze sposobem wykorzystywania przez nie pozyskanych informacji o użytkownikach oraz możliwościami rezygnacji z odpowiednich cookies lub usunięcia takich danych, należy przeczytać warunki korzystania z tych stron w zakresie prowadzonej polityki prywatności i plików cookies.

 1. UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ FUNDACJĘ

W związku z przetwarzaniem przez Fundację Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO), w szczególności w przypadku skorzystania przez Państwa z następujących uprawnień:
  1.  
   1. prawa do wycofania zgody – w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Instytut na podstawie zgody – osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Należy jednak pamiętać, że Fundacja nie przetwarza danych osobowych na podstawie zgody, gdyż zwykle działa w oparciu o inne podstawy prawne zawarte w art. 6 RODO a określone w pkt IV niniejszej Polityki. Spełnienie którejkolwiek z podstaw prawnych określonych w art. 6 RODO jest wystarczające, aby Fundacja mogła przetwarzać Państwa dane;  
   1. prawa do wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Fundację (np. w przypadku informowania o realizacji celów statutowych Fundacji, wysyłki zaproszeń na wydarzenia publiczne organizowane przez Instytut, wysyłce do darczyńców podziękowań za wsparcie). W takim przypadku Fundacja nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczy przetwarzanie, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Fundacji;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 2. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, Fundacja umożliwia kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą e-maila: iod@rodzinablisko.pl lub drogą pocztową: Rodzina Blisko, ul. Podczaszyńśkiego 14/1, 01-867 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

W razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. PODEJMOWANIE ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI WOBEC PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane mogą być przetwarzane przez Fundację w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane 

 1. UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

Fundacja stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Fundacji zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy. W takim przypadku, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. pracownicy i współpracownicy Fundacji upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie Administratora;
 2. podmioty, którym Fundacja powierzyła przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.

Fundacja może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych, co jest związane z zakresem prowadzonej przez Instytut działalności oraz podejmowanej współpracy z różnymi podmiotami. Instytut zapewnia, że dane będą przekazywane do państw, wobec których Komisja Europejska wydała decyzje o spełnianiu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy, zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych.

 1. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Mając na uwadze zasadę przejrzystości Fundacja będzie regularnie dokonywał przeglądu i aktualizacji powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na swojej stronie internetowej.