Fundacja na rzecz wspierania rodzicielstwa Rodzina Blisko

KRS: 0000752295

REGON: 381549653

NIP: 1182182207

ul. Bolesława Podczaszyńskiego 14/1

01-867 Warszawa

Współpraca? Chcesz działać? -> rodzinablisko@gmail.com

Cele statutowe:

 1. Rozwój działalności oświatowo-kulturalnej, w szczególności w zakresie wspierania i rozwoju kompetencji rodzicielskich.
 2. Kształtowanie kultury rodzicielstwa opartego na więzi i wzajemnym szacunku rodziców i dzieci.
 3. Wspieranie działań sprzyjających tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego i promowanie aktywności społecznej, w szczególności w zakresie realizacji praw i wolności człowieka.
 4. Promowanie i realizowanie inicjatyw wspierających i wzmacniających instytucję rodziny.
 5. Integrowanie społeczności lokalnej i promowanie wzajemnego wsparcia rodzin.
 6. Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 7. Wsparcie tworzenia możliwie najlepszych warunków dla opieki nad dzieckiem oraz edukacji dziecka i jego rozwoju.
 8. Przeciwdziałanie dyskryminacji rodzin, w tym dyskryminacji dzieci.
 9. Podnoszenie kompetencji wychowawczych i zawodowych rodziców i opiekunów dzieci.
 10. Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz innych osób zawodowo związanych z opieką i edukacją.
 11. Współpraca ze środowiskami o podobnych celach działania.
 12. Promocja karmienia piersią, wsparcie laktacyjne i przekazywanie rzetelnej wiedzy na temat laktacji.
 13. Wsparcie działalności kulturalno-oświatowej w zakresie poszerzania wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.
 14. Wsparcie działalności kulturalno-oświatowej w zakresie budowania kompetencji posługiwania się językami obcymi i propagowanie innowacyjnych metod nauczania języków obcych.

Statut Fundacji